Cennik

CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ( w PLN)

obowiązuje od 01.08.2019

Tłumaczenie na język polski
strona tłum. 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie na język angielski
strona tłum. 1125 znaków ze spacjami
ZwykłeSpecjalistyczneZwykłeSpecjalistyczne
35.0040.0040.0045.00

Tłumaczenia specjalistyczne to tłumaczenia tekstów fachowych medycznych, technicznych, prawniczych – wymagające dodatkowej konsultacji merytorycznej.

Uwierzytelnienie pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego zależne jest od potrzeby i życzenia klienta ( dokument urzędowy lub nie) i nie wpływa na cenę tłumaczenia.

CENY USŁUG DODATKOWYCH

Sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia * 50% stawki podstawowej
Sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym50% stawki podstawowej
Uwierzytelnienie dodatkowej kopii 20% stawki podstawowej
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym30% stawki podstawowej
Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii+25% do stawki podstawowej
Tłumaczenie tekstu zapisanego w formie pdf wymagającego edycji (rysunki, tabele)50% stawki podstawowej

*Tłumacz może poświadczyć zgodność dostarczonego tłumaczenia z tekstem źródłowym pod warunkiem, że dostarczone przez klienta tłumaczenie spełnia podstawowe standardy poprawności językowej i formalnej (opis pieczęci, podpisów itp.)

TRYB WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

  1. Termin realizacji tłumaczenia ustalony zostaje z klientem po osobistym i/lub elektronicznym dostarczeniu tekstu. Średnio tłumacz wykonuje 5 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie. Termin zależny jest od aktualnego zaangażowania tłumacza w inne zlecenia.
  2. Tryb zwykły oznacza wykonanie tłumaczenia w ciągu 3 dni roboczych.
  3. Tryb pilny : do 5 stron z dnia na dzień: + 50% stawki podstawowej.
  4. Tryb ekspresowy: do 5 stron w tym samym dniu: + 100% stawki podstawowej.
  5. Przy większych zleceniach udzielam rabatów:
przynajmniej 20 stron tłumaczenia3%
przynajmniej 50 stron tłumaczenia5%
przynajmniej 100 stron tłumaczenia7%

Podane ceny są cenami umownymi i w przypadku większych zleceń lub nawiązania stałej współpracy podlegają negocjacji. Podane stawki odnoszą się do strony obliczeniowej 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych) i nieuwierzytelnionych.

Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zlecenie tłumaczenia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych warunków świadczenia usług.

Ceny tłumaczeń pisemnych i ustnych na zlecenie organów państwowych - sądów, prokuratury, policji - reguluje ustawa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (DZ.U. Nr 15, poz. 131 z późniejszymi zm.): 
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. 
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

CENY TŁUMACZEŃ STANDARDOWYCH DOKUMENTÓW
TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI

Bez względu na ilość stron ceny tłumaczeń dokumentów powtarzalnych objęte są korzystną ofertą.
L.p.DokumentCena w PLN
1A-1 Ubezpieczenie
pracownika na terenie UE
80.00
2Druk L-450.00
3Dowód osobisty35.00
4Druk ZUS ZLA (L-4)50.00
5Dyplom uczelni wyższej 35.00
6Dyplom uczelni wyższej – Suplement (zależnie od ilości wpisów)od 200.00
7Odpis skrócony aktu urodzenia – stary druk40.00
8Odpis skrócony aktu urodzenia – nowy druk50.00
9Odpis zupełny aktu urodzenia - stary i nowy60.00
10Odpis skrócony aktu małżeństwa - stary druk40.00
11Odpis skrócony aktu małżeństwa nowy druk50.00
12Odpis zupełny aktu małżeństwa - stary druk60.00
13Odpis zupełny aktu małżeństwa - nowy druk90.00
14Odpis skrócony aktu zgonu - stary i nowy50.00
15NIP35.00
16REGON70.00
17Sądowe orzeczenie rozwodu 70.00
18Świadectwo chrztu 35.00
19Świadectwo szkolne (najczęściej)60.00
20Świadectwo dojrzałości (do roku 2005)90.00
21Świadectwo maturalne OKE60.00
22 Świadectwo ukończenia kursu zawodowego ( dwustronne)60.00
23Wpis do ewidencji działalności gospodarczej70.00
24Wypis z KRS zależnie od ilości wpisówod 180.00
25Zaświadczenie Izby Lekarskiej70.00
26Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 70.00
27Zaświadczenie o zatrudnieniu / Świadectwo pracy 60.00
28Zaświadczenie z UM o zameldowaniu 35.00
29Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 60.00
30Zaświadczenie USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 70.00
31Zaświadczenie lekarskie krótkie np. o niezdolności do pracy35.00
32Zaświadczenie o niekaralności40.00
33Zaświadczenie z MOPS 35.00
34Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 70.00
35VAT – EU 35.00

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI

L.p.DokumentCena
1Akt urodzenia (UK, Irlandia Płn., Irlandia, USA) 45.00
2Akt małżeństwa (UK, Irlandia, USA) 45.00
3Akt zgonu (UK, USA) 45.00
4Apostille ( różne kraje)45.00
5Zaświadczenie o sakramencie Chrztu Św.45.00
6Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa45.00
7Orzeczenie rozwodu (UK, USA)45.00 – 90.00
8Dowód rejestracyjny pojazdu DVLA (UK)90.00
9Tytuł własności pojazdu (USA) wraz z FA zakupu pojazdu90.00
10P60 – PAYE (Irlandia)90.00
11P60 (UK – roczne dochody)90.00
12Raport roczny/semestralny szkoły (UK, Irlandia)90.00
13Zaświadczenie o dochodach Swedish Tax Agency

TŁUMACZENIA USTNE

L.p.CzynnośćCena w PLN
1USC spisywanie protokołu przedślubnego  80.00
2USC ceremonia ślubna 150.00
3Tłumaczenie w biurze notarialnym - każda rozpoczęta godzina80.00
4Udział w posiedzeniach zarządu spółki - każda rozpoczęta godzina80.00